Ochrana osobních údajů

I.  Co jsou cookies?

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory. Přestože většina prohlížečů cookies podporuje, jiné jednodušší prohlížeče (např. na mobilních zařízeních) je podporovat nemusejí; navíc cookies lze ve většině prohlížečů zakázat.

Více o cookies naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout v nastavení vašeho prohlížeče. Cookies nám pomáhají pamatovat si vaše aktivity a volby po  určitou  dobu. Využíváme cookies především ke statistickým účelům, jak uživatelé  s  webem pracují, odkud přicházejí a jaké stránky nejvíce  navštěvují. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies. Pro optimalizaci našich služeb můžeme využívat služby Google Analytics a sdílíme s nimi informace o tom, jak náš web používáte. Více informací o a službě najdete zde.

II.  Upozornění na rizika

1. Úvodní ustanovení

1.2. Všichni klienti a potenciální klienti by si měli důkladně přečíst toto Upozornění o rizicích uvedené v tomto dokumentu („dokument“). Nicméně je nutno poznamenat, že tento dokument nemůže a neuvádí ani nevysvětluje všechna rizika a další důležité aspekty související s Finančními nástroji. Toto upozornění vzniklo proto, aby vysvětlilo v obecné rovině povahu rizik spojených s používáním Finančních nástrojů na základě

pravdivých a neklamavých principů.

2. Poplatky a daně

 • Poskytování služeb Společností Klientovi je zpoplatněno způsobem, který je zveřejněný na Internetových stránkách Společnosti. Než začne obchodovat, měl by si Klient zjistit podrobnosti ohledně veškerých poplatků, provizí a sazeb, které mu mohou být účtovány. Klient je zodpovědný za to, aby kontroloval případné změny v poplatcích. 2.2. Pokud nejsou některé poplatky vyjádřeny částkou (ale například jako procento hodnoty smlouvy), Klient by se měl ujistit, že rozumí tomu, o jakou částku se může jednat. 2.3. Společnost může kdykoliv změnit výši svých poplatků. 2.4. Existuje riziko, že na Klientův obchod pomocí Finančních nástrojů se může vztahovat daň a/nebo jiný poplatek například kvůli změně v legislativě či v jeho osobních okolnostech. Společnost neručí za to, že nebude uplatnitelná žádná daň a/nebo jiné poplatky. Společnost neposkytuje daňové poradenství a doporučuje Klientovi vyhledat kompetentního odborníka na daňové poradenství, pokud má Klient nějaké dotazy. 2.5. Klient je zodpovědný za jakékoliv daně a/nebo jiné poplatky, které mohou vzniknout jeho obchodováním. 2.6. Je třeba poznamenat, že daně se mohou měnit bez varování. 2.7. Pokud je požadováno dle platných zákonů, že Společnost odečte u zdroje od jakékoli platby Klientovi takový obnosu, jaký je požadován k odečtení autoritami zodpovědnými za daně, v souladu s platnými zákony. 2.8. Je možné, že další náklady, včetně daní, související s Transakcí provedenou na Obchodní Platformě mohou vyvstat, za které je Klient zodpovědný a které nejsou placené ani vyžadované Společností. Přesto že je Klientovou výlučnou a plnou povinností postarat se o daň bez jakékoli odchylky, Klient souhlasí, že Společnost může odečíst daň, jak může být požadováno dle platných zákonů, s respektem k obchodní aktivitě na Obchodní Platformě. Klient si je vědom že společnost má právo k započtení jakékoli částky v Klientově Obchodním Účtu s ohledem na daňový odpočet.

3. Rizika související s třetími stranami

 • Společnost není zodpovědná za jakékoli ztráty na straně Klienta, které jsou výsledkem insolvence nebo dalších podobných řízení nebo selhání   fi nančních institucí které budou držet Klientovi peníze.

4. Insolvence

 • Insolventnost nebo bankrot společnosti nebo platební neschopnost nebo platební neschopnost všech stran zúčastněných na Transakcích prováděných společností jménem Klienta (včetně brokerů, převodních míst a poskytovatelů likvidity) může vést k ukončení nebo uzavření pozic bez souhlasu Klienta a v důsledku toho může Klient utrpět ztráty. V nepravděpodobném případě platební neschopnosti Společnosti nemohou být oddělené prostředky klientů použity na úhrady věřitelům společnosti. Pokud Společnost není schopna uspokojit nároky na splacení, oprávnění žadatelé mají právo na náhradu škody od Investorského kompenzačního fondu, jak je uvedeno níže.

6. Technická rizika

 • Klient, ne Společnost, bude odpovědný za rizika fi nančních ztrát způsobených selháním, poruchou, přerušením, odpojením nebo škodlivým působením informací, komunikace, elektřiny, elektronických či jiných systémů. 6.2. Pokud Klient provádí transakce přes elektronický systém, bude vystaven rizikům spojeným s tímto systémem včetně selhání hardwaru, softwaru, serverů, komunikačních linek a internetu. Důsledkem takového selhání může být, že jeho příkaz buď nebude proveden podle jeho požadavků, nebo nebude proveden vůbec. Společnost nepřijímá jakoukoliv odpovědnost v případě podobného selhání. 6.3. Klient bere na vědomí fakt, že nezašifrované informace přenášené přes email nejsou chráněné před neoprávněným přístupem. 6.4. Ve chvílích nadměrného množství transakcí se může Klient setkat s určitými potížemi při připojení po telefonu nebo přes Platformový systém Společnosti, obzvláště v rámci   ry c hlého Trhu ( na pří k la d v oka mž iku z v eřejnění k l í č ov ý c h makroekonomických ukazatelů). 6.5. Klient bere na vědomí fakt, že internet může být zasažen událostmi, které mohou ovlivnit jeho přístup na Internetové stránky Společnosti a/nebo systém obchodní Platformy Společnosti, zahrnujícími ale neomezujícími se na přerušení či výpadky

signálu, selhání softwaru či hardwaru, odpojení od internetu, výpadky elektrické sítě nebo útoků hackerů. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody či ztráty způsobené podobnými událostmi, které nemůže ovlivnit nebo za jakékoliv jiné ztráty, náklady, závazky či výdaje (včetně ztráty zisku, bez omezení), které mohou být způsobeny nemožností Klienta připojit se k Internetovým stránkám Společnosti a/nebo Obchodnímu systému či opožděním nebo selháním při přenosu příkazů nebo Transakcí. 6.6. V souvislosti s používáním počítačového vybavení a datových či hlasových komunikačních sítí se Klient vystavuje následujícím ale i dalším rizikům, přičemž Společnost neručí za jakékoliv takto způsobené ztráty:

 • Výpadky elektřiny v zařízení na straně Klienta či poskytovatele nebo komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace) sloužící Klientovi;
 • Fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů spojujících Klienta a poskytovatele (komunikačního operátora), poskytovatele a obchodovací či informační server Klienta;
 • Výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace přes kanály používané Klientem, Společností, nebo kanály používané poskytovatelem nebo komunikačním operátorem (včetně hlasové komunikace), která by byla použita Klientem nebo Společností;
 • Nastavení, které je chybné nebo není v souladu s požadovaným nastavením Klientského terminálu;
 • Nevhodně načasovaná aktualizace Klientského terminálu;
 • Při provádění transakcí po telefonu (pevné linky a mobilní sítě) hlasovou komunikací se Klient vystavuje riziku problémů s vytáčením, pokud se bude chtít spojit se zaměstnancem oddělení makléřských služeb Společnosti způsobených problémy s kvalitou komunikace a zatížením komunikačních kanálů;
 • Použití komunikačních kanálů, hardwaru a softwaru vytváří riziko, že nebude Klientovi doručena zpráva (včetně textových zpráv) od Společnosti;
 • Obchodování po telefonu může být znemožněno přetížením spojení;
  • Poruchy či nefunkčnost Platformy, což také zahrnuje Klientský terminál.

6.7. Klientovi může vzniknout finanční ztráta způsobená naplněním výše zmíněných rizik, přičemž Společnost nepřijímá jakoukoliv odpovědnost či závazek v případě, že dojde k naplnění takového rizika a Klient bude

odpovědný za jakékoliv ztráty, které mu takto mohou vzniknout.

7. Obchodní platforma

 • Upozorňujeme Klienta na to, že při obchodování skrze elektronickou platformu přebírá riziko fi nanční ztráty, která může být mimo jiné důsledkem:
 • Selhání Klientových zařízení, softwaru a špatné kvality připojení.
 • Selhání, závady či nesprávného použití hardwaru nebo softwaru Společností nebo Klientem.
 • Špatného fungování Klientova zařízení.
 • Špatného nastavení Klientského terminálu.
 • Opožděných aktualizací Klientského terminálu.
 • Klient bere na vědomí, že pouze jeden Pokyn smí být zadán v jednom okamžiku. Jakmile Klient odešle Pokyn, může zadat Společnosti Pokyn nový.
 • Klient bere na vědomí, že jediný spolehlivý zdroj informací o Nabídkovém toku je v živém Serveru Nabídkového základu. Nabídkový tok v Klientském terminálu není spolehlivým zdrojem informací o Nabídkovém toku, protože spojení mezi Klientským terminálem a Serverem se může někdy přerušit a některé nabídky se nemusí dostat do Klientského terminálu.
 • Klient bere na vědomí, že Příkaz zaslaný na Server nebude zrušen tím, že Klient zavře okno sloužící k zadávání/rušení příkazů či okno sloužící k zadávání/rušení pozic.
 • Příkazy mohou být prováděny jeden po druhém, zatímco čekají v pořadí. Vícero příkazů od stejného Klienta nemůže být vyřízeno současně.
 • Klient bere na vědomí, že pokud uzavře Příkaz, nebude tím zrušen.
 • V případě, že Klient neobdržel potvrzení o provedení již zaslaného Příkazu, ale rozhodne se Příkaz opakovat, Klient na sebe bere riziko, že budou provedeny dvě Transakce místo jedné.
 • Klient bere na vědomí, že pokud byl Čekající příkaz již proveden, ale Klient zašle pokyn na změnu jeho hodnoty, jediný pokyn, který bude proveden, bude pokyn upravit hodnoty Stop  Loss  a/nebo Take  Profit na pozici, která byla otevřena při aktivaci Čekajícího příkazu.

8. Komunikace mezi Klientem a Společností

 • Klient přijímá riziko jakýchkoliv ztrát způsobených faktem, že Klient obdržel se zpožděním nebo neobdržel vůbec žádné upozornění od Společnosti. 8.2. Klient bere na vědomí, že nezašifrované informace přenášené emailem nejsou chráněny před neoprávněným přístupem. 8.3. Společnost nemá žádnou odpovědnost, pokud mají neoprávněné třetí osoby přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů a přístupových údajů v době, kdy jsou zmíněné informace přenášeny mezi Společností a Klientem nebo během využívání internetu, jiného zařízení pro komunikaci po síti, telefonu či jakéhokoliv jiného elektronického prostředku.

9. Zásah vyšší moci

 • V případě zásahu vyšší moci Společnost nemusí být schopna zajistit provedení Klientských příkazů či plnit své závazky stanovené Dohodou s Klientem. Klient může v důsledku této situace utrpět fi nanční ztrátu. 9.2. Společnost nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu či škodu způsobenou selháním, přerušením či zpožděním plnění svých povinností stanovených Dohodou tehdy, kdy takové selhání, přerušení či zpoždění bude způsobeno zásahem vyšší moci.

10.  Neobvyklé obchodní podmínky

 1. Klient bere na vědomí, že v případě Neobvyklých obchodních podmínek může být prodloužena doba, kdy jsou Příkazy prováděny, nebo se provedení Příkazů za vyhlášené ceny může stát nemožným nebo k

provedení vůbec nedojde. 10.2. Neobvyklé obchodní podmínky zahrnují, ale nejsou omezené na období rychlých cenových výkyvů, stoupání a klesání v jedné obchodní seanci do takového rozměru, že pod pravidly relevantní výměny je obchodování pozastaveno či omezeno, nebo se vyskytne nedostatek likvidity, nebo se tomu může stát při otevírání obchodních seancí.

11.  Cizí měna

 1. Pokud je obchodováno s Finančním nástrojem v jiné měně, než je měna v zemi bydliště Klienta, jakékoliv změny ve směnných kurzech mohou mít negativní dopad na jeho hodnotu, cenu a výkonnost a mohou vést ke ztrátám ze strany Klienta.

12.  Regulační a právní riziko

Změna zákonů a nařízení může významně ovlivnit finanční nástroj a investice do sektoru nebo trhu. Změna zákonů nebo nařízení ze strany vlády nebo regulačního orgánu nebo rozhodnutí, které vynese soudní orgán, mohou zvýšit provozní náklady podniku, snížit atraktivitu investic, změnit konkurenceschopnost a tak změnit možnosti výdělku investic. Toto riziko je nepředvídatelné a může se lišit trh od trhu. 12.1. Marže 12.1.1. Klient bere na vědomí a souhlasí, že nezávisle na jakýchkoliv informacích, které mohou být nabízeny Společností, může hodnota finančních nástrojů kolísat dolů či nahoru a je i pravděpodobné, že se investice může stát bezcennou. Toto je důsledkem systému marží uplatňovanému na takovéto obchody, které s sebou obecně nesou poměrně skromný vklad či marži s ohledem k celkovou cenu, takže relativně malý pohyb na Podkladovém trhu může mít neúměrně dramatický vliv na Klientův obchod. Pokud je pohyb na Podkladovém trhu pro Klienta příznivý, může Klient získat velký zisk, ale podobně malý nepříznivý pohyb trhu může rychle vést nejen ke ztrátě celého Klientova vkladu, ale může zároveň vystavit Klienta významné ztrátě. 12.2. Likvidita 12.2.1. Některé z Podkladových aktiv se nemusí okamžitě stát likvidními v důsledku snížené poptávky po Podkladovém aktivu a Klient nemusí mít možnost získat informace o jejich hodnotě či o

míře souvisejících rizik. 12.3. Kolaterál 12.3.1. Pokud Klient složí u Společnosti kolaterál jako záruku způsob, jakým s ním bude nakládáno, bude se lišit podle typu transakce a podle místa, kde se bude obchodovat. Mohou existovat značné rozdíly v zacházení s kolaterálem podle toho, jestli Klient obchoduje na uznávané a designované investiční burze, podle pravidel té burzy (a příslušné zúčtovací banky), nebo jestli obchoduje mimoburzovně. Složený kolaterál může přijít o identifikaci jako Klientův majetek jakmile budou provedeny úkony jménem Klienta. I v případě, že Klientovy úkony se ukáží jako výdělečné, nemusí dostat zpět stejná aktiva jako ta, která složil a může se stát, že bude muset přijmout platbu v hotovosti. 12.4. Pozastavení obchodování 12.4.1. Za určitých obchodních podmínek může být nesnadné či nemožné likvidovat pozici. Toto může nastat například při rychlých změnách ceny, kdy cena vzroste či spadne během jedné obchodní seance do takové míry, že podle pravidel dané burzy je obchodování pozastaveno či omezeno. Uplatnění Stop Loss nemusí nutně omezit Klientovu ztrátu na požadovanou míru, protože podmínky na trhu mohou uplatnění takového Příkazu za smluvní cenu učinit nemožným. Navíc za jistých podmínek na trhu, uplatnění Příkazu Stop Loss může být horší, než jeho dohodnutá cena a utrpěné ztráty mohou být vyšší, než se předpokládalo. 12.5. Nedodání aktiva 12.5.1. Rozumí se, že Klient nemá žádná práva či povinnosti s ohledem na Podkladová aktiva související s CFD nebo Binárními opcemi, se kterými obchoduje. Nedochází k dodání podkladového aktiva.

13.  Žádné záruky zisku

 1. Společnost neposkytuje žádné záruky zisku ani vyhnutí se ztrátám při obchodování s Finančními nástroji. Zákazník neobdržel žádné takové záruky od Společnosti ani od jejích zástupců. Zákazník si je vědom rizik neoddělitelně spjatých s obchodováním s Finančními nástroji a je fi nančně schopen nést taková rizika a snést případné ztráty.

III.Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Mercurius Pro, o.c.p., a.s., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 157 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6656/B (ďalej len

ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len ako

„ZoOOÚ“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“). Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

Adresa: Štetinova 4, 811 06 Bratislava, Slovenská republika Email: info@mercurius.pro

Telefonický kontakt: +420773774 493

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

 • Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré nám poskytnete uzavretím zmluvného vzťahu snašou Spoločnosťou, pričom ide najmä:
  • identifikačné údaje (ide najmä o meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, iné údaje zdokladu totožnosti, štátna príslušnosť, číslo klienta, číslo produktu);
  • kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo);
  • socio-demografické údaje (najmä vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, informácie opríjme, aktuálne abývalé povolanie, informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby, rizikový profil);
 • ekonomické údaje (najmä údaje ovlastníckom práve khnuteľným alebo nehnuteľným veciam, údaje odlhoch, údaje o investičných aktívach);
  • transakčné údaje (najmä údaje otransakciách na účtoch, príjemcoch aodosielateľoch);
  • údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj opoužívanom softvéri, prehliadači azariadení, cookies);
  • video aaudio záznamy (najmä záznamy vyhotovené kamerovými systémami);
  • iné relevantné údaje (najmä údaje o exekučných konaniach, konkurzných konaniach, osobných bankrotoch, ozápise na sankčných zoznamoch, údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej

disciplíne).

 • Osobitné kategórie osobných údajov: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje). Osobitnými kategóriami osobných údajov sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo vodborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia  alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Vprípade, ak vznikne požiadavka na spracúvanie aj osobitnej kategórie Vašich osobných údajov, buď si od Vás vyžiadame výslovný súhlas alebo budeme predmetné osobné údaje spracúvať na inom relevantnom právnom základe.

3.   ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) APRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)

 • Osobné údaje pre daný účel: Pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné

osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú službu alebo bude schopná ju poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo vkonečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiadúce. Niektoré osobné údaje sme povinní oVás spracúvať aj na základe osobitných predpisov, ktoré sa na našu Spoločnosť vzťahujú zhľadiska povahy služieb, ktoré naša Spoločnosť poskytuje, pričom ide najmä onasledovné právne predpisy:

 • zákon č. 566/2001Z.z. ocenných papieroch ainvestičných službách aozmene adoplnení niektorých zákonov (zákon ocenných papieroch) vznení neskorších predpisov;
  • zákon č.297/2008Z.z. oochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti aoochrane pred financovaním terorizmu aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov;
  • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov;
  • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/65/EÚ z

15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi,

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon 359/2015 Z.z. zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Účely spracúvania apríslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely ana základe nasledovných právnych základov:
Účel spracúvania:Právny základ na spracúvanie:
Poskytnutie investičných služieb klientom 
Spoločnosti – ide ospracúvanie osobných Spracúvanie osobných údajov na 
údajov bývalých, aktuálnych apotenciálnych základe zákona pre účely plnenia
klientov pre účely poskytnutia finančných zmluvy avrámci opatrení pred 
služieb, ktoré patria medzi hlavné činnosti uzatvorením zmluvy 
našej Spoločnosti  
Účtovné účely – ide ospracúvanie osobných údajov obchodných partnerov asubdodávateľov Spoločnosti, ktoré sú fyzickými osobami, vrátane kontaktných údajov obchodných partnerov asubdodávateľov, pre účely realizácie zmluvných aobchodných vzťahov  Spracúvanie osobných údajov na základe zákona pre účely plnenia zmluvy avrámci opatrení pred uzatvorením zmluvy
Uplatňovanie právnych nárokov – ide  
ospracúvanie osobných údajov pre účely 
uplatňovania právnych nárokov našej 
Spracúvanie osobných údajov na 
Spoločnosti vsúdnych, mimosúdnych,
základe oprávneného záujmu 
rozhodcovských, správnych, exekučných, 
 
konkurzných areštrukturalizačných 
konaniach 
Ochrana majetku abezpečnosti – spracúvanie osobných údajov klientov ako aj iných dotknutých osôb kamerovými systémami pre účely ochrany majetku našej Spoločnosti, bezpečnosti našej Spoločnosti ako aj bezpečnosti dotknutých osôb vo vnútorných avonkajších priestoroch našej Spoločnosti      Oprávnený záujem
 
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej  Spoločnosti  udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo  aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie  povinnosti  podľa osobitného zákona. Podľa čl.6 ods.1 písm.f) GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.
  • Konkrétne účely spracúvania na základe oprávneného záujmu: Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 1.6 nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne na účely priameho marketingu, naša

Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

 • Oprávnený záujem na monitorovanie kamerovými záznamami: Naša Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby monitorovala prostredníctvom kamerového záznamu vnútorné avonkajšie priestory našej Spoločnosti, vrámci ktorých naša Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť aposkytuje svoje služby. Ide odôležitý záujem našej Spoločnosti, aby bola zabezpečená ochrana majetku našej Spoločnosti, ochrana prevádzky našej Spoločnosti averejného poriadku azároveň aby bola zabezpečená aj bezpečnosť našich klientov aostatných fyzických osôb. Vyhotovovanie kamerových záznamov je aj pre účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich najmä z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií na účely súdneho konania, trestného konania a konania opriestupkoch.

4.     PRÍJEMCOVIA  ALEBO  KATEGÓRIE   PRÍJEMCOV  OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
  • Audítorom, účtovným adaňovým poradcom vprípade, ak vykonávajú audítorské, účtovné alebo poradenské služby pre Spoločnosť;
  • bankám aich pobočkám vprípade, ak uklienta  vznikne  požiadavka,  aby vsúvislosti snašimi službami a produktami, ktoré poskytuje naša Spoločnosť, boli poskytnuté aj služby poskytujúce zo strany bánk (najmä pôžičky, úvery, lízingy);
  • Centrálnemu depozitáru cenných papierov ak je napríklad potrebné registrovať emisiu cenných papierov;
  • iným obchodníkom s cennými papiermi, ak si to vyžiada klient alebo povaha poskytnutia služieb aproduktov našou Spoločnosťou  pre klienta;
  • poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky.
  • Orgány štátu aostatné tretie strany: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v

trestnom konaní, prokuratúre, súdu, regulátorovi, orgánom dohľadu a kontroly, vládnej agentúre, exekútorovi, správcovi konkurznej podstaty, obci, mestu, vyššiemu územnému celku, ministerstvu, NBÚ, NKÚ, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Finančnému riaditeľstvu SR alebo inému príjemcovi, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že  takéto poskytnutie osobných údajov je:

 • vsúlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
  • to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
  • to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby.
  • Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.
  • Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:
Účel:Doba uchovávania:
 Po dobu trvania zmluvy anásledne ešte 
počas desiatich rokov nasledujúcich po
roku, kedy došlo kzániku/splneniu zmluvy 
(podľa zákona č.431/2002Z.z. oúčtovníctve
vznení neskorších predpisov,zákona 
č.566/2001Z.z. o o cenných papieroch a 
Poskytnutie služieb klientom Spoločnosti 
investičných službách). Vprípade 
 
iniciovania súdneho konania voči Vám ako 
dlžníkovi, bude naša Spoločnosť spracúvať
Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, 
počas ktorej bude trvať predmetné súdne
konanie. 
 
        Účtovné účelyPo dobu trvania zmluvy anásledne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo kzániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č.431/2002Z.z. oúčtovníctve vznení neskorších predpisov) Vprípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne konanie.
 Po dobu, ktorá je nevyhnutná 
kuplatňovaniu práv anárokov našej 
Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania 
premlčacej doby podľa Občianskeho 
zákonníka alebo Obchodného zákonníka, 
Uplatňovanie právnych nárokov najviac však po dobu 10 rokov. Vprípade
 iniciovania súdneho alebo správneho 
konania, bude naša Spoločnosť spracúvať 
Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, 
počas ktorej bude trvať predmetné súdne
alebo správne konanie. 
  Identifikačné akontaktné údajePo dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu suvedenými osobami, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania
Ochrana majetku abezpečnosti Po dobu 33 dní 

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 • Naša Spoločnosť neuskutočňuje aani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu.

7.     VAŠE  PRÁVA  AKO   DOTKNUTEJ  OSOBY  VSÚVISLOSTI  SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva apovinnosti vsúvislosti sochranou osobných údajov, aj Vy máte práva vsúvislosti sochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide otieto práva:
 • Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie otom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či aako dochádza kautomatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov aaké iné práva máte vsúvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté vtomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva aako ich spracúva, máte právo na prístup ktýmto osobným údajom. Vrámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať okópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne aďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.
  • Právo na opravu: Vprípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva

Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila,  prípadne doplnila.

 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): Vnasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, aktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
  • ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas azároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv anárokov našej Spoločnosti); alebo
  • využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti kpredmetnému právu sú uvedené vbode

1.6 nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu anaša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov

 • ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
 • aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
  • ak sa osobné údaje získavali vsúvislosti sponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde oniektorý zvyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje  (osobné  údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
  • na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
  • na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na

štatistické účely; alebo

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Vurčitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete vkonkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo koznačeniu Vašich osobných údajov aaby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov vprípade, ak:
  • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
  • pracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
  • naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie  alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
  • využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti kpredmetnému právu sú uvedené vbode

1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou

uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským  štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 • Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo  na  základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne oosobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte amáte  právo  preniesť tieto osobné údaje  priamo  inému  prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
  • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe, verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

 • Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené vbode 1 vyššie.
  • Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná

12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke: https://dataprotection.gov.sk/

 • Oznámenie oporušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.

8.     PRÁVO   KEDYKOĽVEK  ODVOLAŤ   SÚHLAS  SO   SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vprípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ato prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených vbode 1 vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

IV.            Podmínky cookies?

Obsah

Informace obsažené na internetových stránkách www.mercurius.pro nejsou právním, daňovým či investičním doporučením nebo analýzou či jiným doporučením. Informace zde uveřejněné také nejsou v žádném ohledu návrhem na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy. Informace obsažené na internetových stránkách www.mercurius.pro byly získány z veřejných zdrojů, které lze považovat za spolehlivé, přesto však nemusí být správné, úplné a aktuální. Veškeré informace uvedené na internetových stránkách www.mercurius.pro si nejdříve ověřte z jiných zdrojů nebo je prodiskutujte se expertem v oboru.

Odpovědnost a právo úpravy

Mercurius Pro, o.c.p., a. s. neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na internetových stránkách www.mercurius.pro. Společnost Mercurius Pro, o.c.p., a. s.neposkytuje jakoukoliv záruku za přesnost, správnost a úplnost informací a obsahu na internetových stránkách uvedených, a výslovně se tímto zříká jakékoliv odpovědnosti za případně se vyskytnuvší chyby či nedostatky. Společnost Mercurius Pro, o.c.p., a. s.neposkytuje ve vztahu k uvedeným informacím či obsahu jakoukoliv zákonnou či implicitně vyjádřenou záruku, a to zejména včetně záruky neporušení práv třetích osob, titulu, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel a neexistence počítačového viru. Kliknutí na odkaz směřující na internetové zdroje třetích osob jsou prováděny na Vaší výlučnou odpovědnost; obsah, přenosnost či postoje na těchto zdrojích publikovaných nejsou společností Mercurius Pro, o.c.p., a. s.jakkoliv kontrolovány, ověřovány či jinak monitorovány. Společnost Mercurius Pro, o.c.p., a. s.nenese jakoukoliv zodpovědnost za a) škodu nebo náklady vzniklými v souvislosti s těmito internetovými stránkami nebo jejich uživáním jakoukoliv osobou, nebo vzniklými v souvislosti s nemožnosti provedení příkazu, chyby, neúplnosti, přerušení, zpoždění při provádění přenosu, za počítačové viry, selhání komunikace nebo systému, a to ani v případě, kdy byla společnost Mercurius Pro, o.c.p., a. s.nebo její zástupci o možnosti vzniku takovéto škody nebo nákladů informavána a b) za chyby nebo nepřesnosti při přenosu dat a/nebo příkazů pro obchodování s CFD nebo jiných pokynů klienta/návštěvníka stránek, za narušení, předstírání cizí totožnosti, prolomení přístupových kodů, chybné záznamy nebo přenosy zpráv nebo selhání systému v důsledku zásahu vyšší moci nebo z jiného důvodu, který nenastal z vůle společnosti Mercurius Pro, o.c.p., a. s.. Společnost Mercurius Pro, o.c.p., a. s.nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou na hardwaru či softwaru uživatele, která tomuto v důsledku používání těchto internetových stránek a/nebo v souvislosti s internetovými stránkami či jinými zdroji odkazovanými z těchto stránek vznikla. Tyto internetové stránky nejsou určeny těm osobám ani těm subjektům, dle jejichž příslušného právního řádu by bylo takovéto užívání či přístup ke stránkám v rozporu s místními právními předpisy.

V.        Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.mercurius.pro je společnost Mercurius Pro, o.c.p., a. s. Veškerý obsah těchto stránek www.mercurius.pro je chráněn autorským právem. Informace zde uvedené lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Šíření, uchovávání, kopírování, zpracovávání nebo úpravy textu na stránkách webu, obrázků nebo loga jsou zakázané. Veškerý obsah internetových stránek www.mercurius.pro je chráněn autorským právem. Porušení pravidel je protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Mercurius Pro, o.c.p., a. s. rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů z internetových stránek www.mercurius.pro. Mercurius Pro, o.c.p., a. s. může internetové stránky www.mercurius.pro a jejich obsah upravovat či měnit bez předchozího upozornění.